Reglement van de bibliotheek van de Stichting Auschwitz

TOEGANG

De bibliotheek is toegankelijk voor het publiek van maandag tot en met vrijdag van 09:30 uur tot 16:00 uur.

Het is verplicht om een afspraak te maken met de bibliothecaris van de Stichting Auschwitz, dhr. Verschueren, per tel.: +32 (0)2 512 79 98, of e-mail, om het bezoek en de te raadplegen documentatie zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden.

 

INSCHRIJVING

Inschrijving is gratis en verplicht. Inschrijving geschiedt op vertoon van de identiteitskaart. De lezer wordt verzocht een fiche in te vullen waarin het nummer van zijn identiteitskaart, zijn gegevens, zijn hoedanigheid en het doel van zijn bezoek worden vermeld.

Een inschrijving brengt met zich mee dat de lezer onderhavig reglement kent en aanvaardt. Het kan ten aller tijde ter plaatse geraadpleegd worden en kan op eenvoudig verzoek te hand gesteld worden.

Indien de lezer minderjarig is, zijn de ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het verlies van documenten of eventuele toegebrachte schade.

 

RAADPLEGING

Raadpleging is gratis.

De lezer van de bibliotheek neemt stilte in acht en schakelt zijn mobiele telefoon uit. Roken en eten in de bibliotheek is verboden. Herhaaldelijke overtreding van deze regels kan leiden tot uitsluiting van de bibliotheekruimte.

Het gebruik van een draagbare computer is toegestaan.

Iedere lezer is gehouden zijn mantel, zijn tas, enz. achter te laten bij de ingang van de bibliotheek.

Een geïnformatiseerde catalogus waarin de collecties van de bibliotheek zijn opgenomen, staat ter beschikking van de lezers om hen te helpen bij hun onderzoek.

De gewenste documenten dienen te worden aangevraagd bij de bibliothecaris (de bibliotheek is niet vrij toegankelijk).

De lezers behandelen de geraadpleegde of geleende documenten met zorg, onthouden zich van aantekeningen, onderstrepingen en andere beschadigingen van welke aard ook.

Het is ten strengste verboden documenten mee te nemen buiten de bibliotheek zonder de bibliothecaris daarvan te verwittigen. Wanneer de lezer de bibliotheek verlaat, dient hij spontaan de documenten die hij wil meenemen aan te bieden ter controle.

Elke diefstal of poging tot diefstal geeft aanleiding tot officiële politieaangifte.

 

FOTOKOPIEËN

Documenten kunnen worden gefotokopieerd in zwart/wit tegen een prijs van € 0,05 voor een kopie A4 en van € 0,07 voor een kopie A3. De werkstukken van studenten (theses, scripties) kunnen slechts worden gefotokopieerd met schriftelijke toestemming van de auteur.

Er wordt aan herinnerd dat het volledig kopiëren van een werk bij wet verboden is.

 

UITLENEN

Uitlenen is niet toegestaan, behoudens bijzondere toestemming door de directeur.

 

 

Reglement (pdf)

Additional information